To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของบริษัทฯ ทุกท่าน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับ ความท้าทายอย่างหนักจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่ำกว่าเป้าหมาย ที่ประมาณการไว้ เป็นเหตุให้ความต้องการกำลัง ผลิตไฟฟ้าใหม่ในประเทศลดลงตามไปด้วย สถานการณ์ ดังกล่าวกลายเป็นข้อจำกัดการขยายธุรกิจในประเทศของ บริษัทฯ อีกทั้งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ทำให้บริษัทฯ ต้องควบคุมและบริหารการเงินอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงยึดโยงกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ที่จะเพิ่มมูลค่ากิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วย สภาวการณ์ดังที่กล่าวข้างต้น ทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งเน้นที่การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ เพื่อรักษาความมั่นคง ของรายได้และเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ โดยการกำกับดูแล ทบทวน และติดตามการบริหารงาน โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำหน่ายแล้วและสร้าง รายได้อย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ให้มีการปรับปรุง พัฒนา และบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีความพร้อมจ่ายอย่างเต็มที่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทนที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน รวมทั้ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิต ติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 5,476.70 เมกะวัตต์ และสามารถสร้างรายได้ในปี 2558 เป็นจำนวน 53,234 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.73

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตามเร่งรัดโครงการ โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้มีความก้าวหน้าและ แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยในระหว่างปี 2558 มีโครงการ โรงไฟฟ้า 3 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน การถือห้นุ รวม 551.56 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และสร้างรายได้ให้บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 1 และ 2 โรงไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ ชุดที่ 2 และโรงไฟฟ้า พลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาที่สำคัญ อีก 5 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน การถือหุ้นรวม 460.81 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้า พลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 3 และโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก นวนคร ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จ และจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559 โรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดแล้วเสร็จ และเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2560 โรงไฟฟ้าผู้ผลิต ไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้า พลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่อง เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562

การขยายการลงทุนในต่างประเทศในปี 2558 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพิจารณาประเด็นการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุ จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ราคาน้ำมันตกต่ำ และความ ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการเพิ่มเติม เครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนทั้งระดับ มหภาคและเชิงลึกในระดับโครงการ เครื่องมือประเมิน ระดับความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยควบคุมและจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาความเหมาะสม ในการลงทุนโครงการใหม่ขนาดใหญ่หลายแห่ง ในต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียด วิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างถี่ถ้วนและ รอบด้าน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการ ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering) ของ EDL-Generation Public Company (“EDL-Gen”) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 41.32 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 1,093.15 ล้านบาท และ ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,360 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นเงินลงทุน ในสัดส่วนของบริษัทฯ ประมาณ 7,500 ล้านบาท ซึ่งนับเป็น ก้าวสำคัญของบริษัทฯ ที่จะได้ผสานความร่วมมือกับ พันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีศักยภาพและ ความแข็งแกร่งทางการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จัดเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Clean Energy) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่มุ่งเน้นให้ความ สำคัญด้านความปลอดภัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ สามารถ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อช่วย ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการลดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ตามกรอบการประชุม The United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP 21) หรือ “Paris Climate 2015” ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เสริมสร้างให้บุคลากร ของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาทั้งในส่วน งานพัฒนา งานเดินเครื่องและบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ และประเทศในอนาคต จากการลงทุน ทั้งสองรายการดังกล่าวส่งผลให้กำลังการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 6,813.55 เมกะวัตต์

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ยังคงสะท้อน ความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานและ ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 59,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 จากปีก่อน และมีกำไรก่อน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ จำนวน 5,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.44

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งสู่การเติบโตอย่าง ยั่งยืนโดยยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคี เครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล และมีเป้าหมายได้รับการรับรอง (Certified) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 จากความมุ่งมั่น และจริงจังของบริษัทฯ ดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณที่สำคัญจากองค์กร ต่างๆ ได้แก่
1. รางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2558 ระดับ “TOP50 Publicly Listed Companies in ASEAN”
2. รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี “ดีเด่น” ประจำปี 2558
3. รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการตรวจสอบ แห่งปี ประจำปี 2558
4. รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น-ภาคกลาง ประจำปี 2558
5. รางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ “ดีเยี่ยม (G ทอง)”

ด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนส่งเสริมป่าชุมชน เพื่อรักษาแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทางธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงวัย และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยแก่เยาวชน เป็นต้น

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า แนวทางการ บริหารจัดการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จะสามารถพัฒนาและนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตเป็นบริษัท พลังงานชั้นนำครบวงจร ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างแน่นอน

ขอแสดงความนับถือ
(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)
ประธานกรรมการ