To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
2555
2556*
2557*
2558*
2559*
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.38 1.06 1.96 2.23 2.40
กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง) 36.72 37.11 36.03 30.28 40.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 13.73 10.44 9.96 7.48 9.81
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ)
7.35 6.09 6.09 4.61 6.26
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ร้อยละ) 10.70 10.61 14.75 9.16 9.87
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ร้อยละ) 0.80 0.59 0.57 0.53 0.54
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.33 0.22 0.13 0.16 0.19

หมายเหตุ

  • * ข้อมูลปี 2556-2559 จัดทำตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4)
  • ** ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (ปี 2556-2559 จำนวน 1,592.83 ล้านบาท 3,815.90 ล้านบาท 3,552.83 ล้านบาท และ 3,313.03 ล้านบาท ตามลำดับ)
  • *** เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560