To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
pdf
21.4 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
pdf
267 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2560
pdf
11.3 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
pdf
227 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 - ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
pdf
97 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 - ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
129 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf
112 KB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
pdf
160 KB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf
162 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
128 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
97 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 - แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
100 KB
สิ่งที่แนบมาด้วย 11 - แผนที่
pdf
299 KB
ปกหลัง
pdf
116 KB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
pdf
435 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.12 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
pdf
0.07 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.07 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
pdf
21.4 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
pdf
0.28 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2559
pdf
11.3 MB
งบการเงินประจำปี 2559
pdf
18.8 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 - ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.11 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf
0.12 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
pdf
0.15 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf
0.15 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.11 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
pdf
0.09 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 - แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 - แผนที่
pdf
0.27 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
pdf
359 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.11 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
pdf
0.06 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.06 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
pdf
19 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
pdf
0.35 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2558
pdf
16.2 MB
งบการเงินประจำปี 2558
pdf
18.9 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
pdf
0.14 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 - ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.09 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf
0.10 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
pdf
0.13 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf
0.13 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.14 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.06 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 - แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
0.06 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 - ข่าวประชาสัมพันธ์ "งดแจกของชำร่วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559"
pdf
0.05 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 11 - แผนที่
pdf
0.29 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
pdf
349 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.07 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
pdf
0.03 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.03 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
pdf
0.21 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
pdf
0.34 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2557
pdf
9.73 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
pdf
0.20 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 - ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.09 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf
0.09 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
pdf
0.14 MB
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
pdf
0.14 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.05 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
pdf
0.08 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 - แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2557 ฉบับสมบูรณ์ และรายงานความยั่งยืนที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
0.05 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 - ข่าวประชาสัมพันธ์ "งดแจกของชำร่วยงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558"
pdf
0.05 MB
สิ่งที่แนบมาด้วย 11 - แผนที่
pdf
0.17 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
pdf
349 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.09 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
pdf
0.04 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.04 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
pdf
0.43 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานประชุม
pdf
1.25 MB
สิ่งที่่ส่งมาด้วย 2 - ฉบับสรุปข้อมูลทางการเงิน
pdf
6.80 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2556
pdf
25.01 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานความยั่งยืนปี 2556
pdf
6.13 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติกรรมการ
pdf
0.27 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
pdf
0.19 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - แบบมอบฉันทะ ก
pdf
0.07 MB
แบบมอบฉันทะ ข
pdf
0.22 MB
แบบมอบฉันทะ ค
pdf
0.25 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หลักฐานเข้าร่วมประชุม
pdf
0.16 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - มอบหมายผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.03 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน แยกส่ง TSD พิมพ์
pdf
0.04 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แบบขอรับรายงานประจำปี
pdf
0.02 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่
pdf
0.10 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
pdf
373 KB
หลักเกณฑ์
pdf
1.6 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.37 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
pdf
0.34 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ภาพถ่ายกิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
pdf
4.09 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานประชุม
pdf
9.86 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติกรรมการ
pdf
0.2 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
pdf
1.73 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - แบบมอบฉันทะ ก
pdf
0.70 MB
แบบมอบฉันทะ ข
pdf
2.30 MB
แบบมอบฉันทะ ค
pdf
2.44 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หลักฐานเข้าร่วมประชุม
pdf
1.42 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - มอบหมายผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.20 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน แยกส่ง TSD พิมพ์
pdf
0.40 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แบบขอรับรายงานประจำปี
pdf
0.20 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่
pdf
0.10 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
pdf
629 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.11 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.04 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
pdf
0.04 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
pdf
0.21 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานประชุม
pdf
0.30 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติกรรมการ
pdf
0.17 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
pdf
0.09 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - แบบมอบฉันทะ ก
pdf
0.09 MB
แบบมอบฉันทะ ข
pdf
0.14 MB
แบบมอบฉันทะ ค
pdf
0.14 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หลักฐานเข้าร่วมประชุม
pdf
0.08 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - มอบหมายผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.05 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน แยกส่ง TSD พิมพ์
pdf
0.08 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แบบขอรับรายงานประจำปี
pdf
0.06 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่
pdf
0.27 MB
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
pdf
53.5 KB
หลักเกณฑ์
pdf
0.08 MB
แบบ สก. แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
pdf
0.04 MB
แบบ สว. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
pdf
0.04 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
VDO ส่งเสริม CG ในการประชุมผุ้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
pdf
3.65 MB
หนังสือนัดประชุม AGM 2554
pdf
0.16 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553
pdf
8.85 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
pdf
2.63 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
1.59 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
pdf
0.61 MB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
pdf
1.78 MB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
pdf
1.92 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
1.29 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.22 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน
pdf
0.75 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
pdf
0.14 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
pdf
0.40 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
pdf
3.79 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
pdf
0.23 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - คำชี้แจงการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
pdf
0.05 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
pdf
0.31 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.07 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
pdf
0.08 MB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
pdf
0.11 MB
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
pdf
0.11 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.07 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.04 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แบบฟอร์มลงทะเบียน
pdf
0.07 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แบบขอรับรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์
pdf
0.04 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - แผนที่สถานที่ประชุม
pdf
0.27 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
pdf
1.07 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
pdf
0.21 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2552
Link
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
pdf
1.06 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.08 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - หลักฐานประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.07 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
pdf
0.07 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
pdf
0.08 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
pdf
0.11 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
pdf
0.11 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทฯเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
pdf
0.04 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แผนที่สถานที่ประชุม
pdf
0.25 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
pdf
0.15 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
pdf
0.21 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2551
Link
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
pdf
0.21 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.08 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - หลักฐานประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.07 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
pdf
0.07 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
pdf
0.08 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
pdf
0.11 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
pdf
0.11 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แผนที่สถานที่ประชุม
pdf
0.20 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
pdf
0.15 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
pdf
0.21 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2550
Link
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
pdf
0.21 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.08 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - หลักฐานประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.07 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
pdf
0.07 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
pdf
0.08 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
pdf
0.11 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
pdf
0.11 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แผนที่สถานที่ประชุม
pdf
0.20 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
pdf
0.31 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
pdf
0.67 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2549
Link
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
pdf
0.43 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.08 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - หลักฐานประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
pdf
0.15 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
pdf
0.17 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
pdf
0.29 MB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
pdf
0.32 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - แผนที่สถานที่ประชุม
pdf
0.17 MB
 
รูปแบบ
ขนาด
แสดง
ดาวน์โหลด
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
pdf
1.03 MB